Husaariratsastajat

Linkki vertailunäkymään

saeaennoet [2008/08/04 08:52]
heli
saeaennoet [2008/08/04 08:52] (nykyinen)
heli
Rivi 1: Rivi 1:
 +**HUSAARIRATSASTAJAT R.Y  -  HUSARRYTTARNA R.F
 +
 +SÄÄNNÖT** ======
 +
 +
 +**1 §  Nimi ja kotipaikka**
 +
 +Yhdistyksen nimi on Husaariratsastajat r.y, ruotsiksi Husarryttarna r.f, ja sen epävirallinen nimilyhenne on HusR. Yhdistyksen kotipaikka on Sipoon kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.
 +
 +
 +**2 §  Tarkoitus**
 +
 +Seuran tarkoituksena on
 +
 +• koota yhteen ratsastuksesta ja hevosurheilusta kiinnostuneita henkilöitä
 +
 +• edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona
 +
 +• edistää hevosmiestaitoa ja ajotaitoa
 +
 +Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä yhteisiä ratsastusretkiä ja -kilpailuja. 
 +
 +Seuralla on oikeus viranomaisten luvalla kerätä varoja toimintansa tukemiseksi. 
 +
 +
 +**3 §  Seuran jäsenyys muissa järjestöissä**
 +
 +Seura voi liittyä jäsenenä järjestöihin, jotka edistävät sen toimintaa. 
 +
 +
 +**4 §  Seuran jäsenet**
 +
 +Seuran jäseniä ovat
 +
 +• kunniajäsenet
 +
 +• seniorijäsenet (18-vuotiaat ja yli)
 +
 +• juniorijäsenet (alle 18-vuotiaat)
 +
 +Seuran seniori- ja juniorijäseniksi hyväksyy hallitus henkilöt,  jotka maksavat vuotuisen jäsenmaksun. 
 +
 +Mikäli jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroiamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroilmoitus tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jolloin eroilmoitus tehtiin. Mikäli jäsen ei maksa vuotuista erääntynyttä jäsenmaksuaan maksukehotuksesta huolimatta kalenterivuoden loppuun mennessä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi seurasta.
 +
 +Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan tai hän on syyllistynyt hyvien tapojen vastaiseen tekoon. 
 +
 +
 +
 +**5 §  Kunniajäsenet**
 +
 +Kunniajäseniksi voi seuran kokous kutsua henkilöitä,  jotka ovat edistäneet seuran toimintaa.
 +
 +Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 +
 +Seura ylläpitää luetteloa jäsenistä. Luettelo kunniajäsenistä liitetään toimintakertomukseen.
 +
 +
 +**6 §  Jäsenmaksut**
 +
 +Seniori- ja juniorijäsenen on vuosittain suoritettava seuralle jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jasenryhmälle.
 +
 +
 +**7 §  Seuran kokoukset**
 +
 +Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kaksi (2) kertaa vuodessa
 +
 +• vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa
 +
 +• syyskokoukseen marras-joulukuussa
 +
 +Seura kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksikymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jasenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
 +
 +Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle ilmoituksella kunnan sekä seuran ilmoitustaululla seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Tällöin on myös ilmoitettava mahdolliset muut seuran kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 +
 +Seuran kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla kunniajäsenellä tai seniorijäsenellä yksi ääni. Äänestäminen valtakirjalla on kielletty. 
 +
 +Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen muuttamisessa tai seuran purkamista koskevissa asioissa, jolloin vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen päivän välein. 
 +
 +Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 
 +
 +Kaikki äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimesti, ellei suljettua lippuäänestystä vaadita. 
 +
 +
 +**8 §  Kokousasiat**
 +
 +• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 +
 +• kahden pöytäkirjan tarkistajan valinta
 +
 +• kokouksen laillisuuden toteaminen
 +
 +
 +
 +
 +
 +A. Vuosikokous
 +
 +Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 +
 +
 +• esitetään kertomus seuran vuositoiminnasta, tilinpäätös ja selvitys edellisen kalenterivuoden tileistä sekä tilintarkastajien lausunto
 +
 +• vahvistetaan tilinpäätös
 +
 +• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edellisen vuoden toiminnasta
 +
 +• käsitellään hallituksen kokouskutsussa esittämät ja jäsenten vireille panemat asiat
 +
 +• valitaan hallituksen jäsenet niiden tilalle, jotka mahdollisesti ovat syystä tai toisesta eronneet syyskokouksen jälkeen
 +
 +B.  Syyskokous
 +
 +Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 +
 +• käsitellään ja hyväksytään talousarvioesitys ja toimintaohjelma seuraavalle kalenterivuodelle
 +
 +• määrätään jäsenmaksujen suuruus
 +
 +• valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
 +
 +• valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 +
 +• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tulevalle kaudelle
 +
 +• käsitellään hallituksen kokouskutsussa esittämät ja jäsenten vireille panemat asiat
 +
 +Syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet astuvat toimeensa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä. 
 +
 +
 +**9 §  Hallitus**
 +
 +Seuran asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. 
 +
 +Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään viisi kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja vähintään neljä ja enintään kuusi varajäsentä numerojärjestyksessä. Ensimmäinen varajäsen on äänioikeutettu aina yhden varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Ensimmäisen varajäsenen tai useamman varsinaisen jäsenen poissa ollessa, äänioikeutettuja ovat numerojärjestyksen mukaiset varajäsenet. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa aluksi arvonnalla ja sen jälkeen vuorotellen. Hallitukseen valitaan, mikäli mahdollista, yksi jäsen kustakin seuran jaostosta. Jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.
 +
 +Hallituksen kokoukseen voi osallistua Nuori Suomi r.y:n edellyttämät kaksi alle 
 +18-vuotiasta edustajaa-
 +
 +Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. 
 +
 +Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 +
 +
 +Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. 
 +
 +Hallitus edustaa seuraa ja vastaa yhteydenpidosta Suomen Ratsastajainliitto ry:een ja muihin järjestöihin. 
 +
 +Hallitus voi nimittää tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat, ja sillä on oikeus kutsua asiantuntija-apua seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
 +
 +Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen vain, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. 
 +
 +
 +**10 §  Seuran tilivuosi**
 +
 +Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajien tarkistettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 +
 +
 +**11 §  Nimenkirjoittajat**
 +
 +Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 
 +
 +
 +**12 §  Seuran jaostot ja kerhot**
 +
 +Seura voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa jaostoja ja valita niihin tarvittavat hallitukset ja muut toimihenkilöt. Jaostojen säännöt hyväksytään seuran kokouksessa. 
 +
 +Seura voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa rekisteröimättömiä kerhoja. 
 +
 +
 +**13 §  Sääntöjen muuttaminen tai seuran purkaminen**
 +
 +Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tulee hyväksytyksi, kun päätökselle on kahdessa (2) peräkkäisessä seuran kokouksessa, jotka on pidetty vähintään kolmenkymmenen (30) päivän välein, saatu kahden kolmasosan (2/3) enemmistö kaikista annetuista äänistä. 
 +
 +
 +**14 §**
 +
 +Jos päätös seuran purkamisesta on tehty, päättää jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä maan ratsastusurheilun edistämiseksi. 
 +
 +
 +**15 §**
 +
 +Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
  
 
saeaennoet.txt · Viimeksi muutettu: 2008/08/04 08:52 / heli

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) kieltää mainosten lähettämisen näiltä sivuilta löytyviin osoitteisiin
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki